piątek, 06 listopad 2009 13:48

Regulamin

Regulamin Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania"

Niniejszy Regulamin ustala zasady przyznawania Tytułu „Pracodawca Godny Zaufania". Ideą Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania" jest promowanie prawidłowych i godnych naśladowania wzorców zachowania pracodawcy.

§ 1

1. Tytuł Pracodawca Godny Zaufania przyznawany jest firmom i instytucjom, które prowadzą politykę pracowniczą uwzględniającą rozwój zawodowy osób zatrudnionych, ochronę ich praw i dzięki prowadzonym działaniom skutecznie budują więź pracowników z firmą (instytucją).

2. O tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania może ubiegać się każda osoba prawna działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniająca minimum 50 pracowników.

§ 2

1. Konkurs o tytuł Przedsiębiorca Godny Zaufania (dalej: Konkurs) ogłasza Rada Konkursu, złożona z przedstawicieli następujących osób prawnych (po jednej osobie z każdego podmiotu):

- Krajowej Izby Gospodarczej,

- Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska",

- Impresji Studio Promocji – Koordynator Konkursu.

2. Rada Konkursu podejmuje decyzję większością dwóch głosów.

3. Obrady Rady Konkursu prowadzi przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej.

§ 3

1. Konkurs rozstrzyga powołana w tym celu Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele podmiotów tworzących Radę Konkursu, instytucji publicznych, szkół wyższych i ośrodków naukowych oraz stowarzyszeń.

2. Skład Kapituły Konkursu ustala Rada Konkursu i podaje do publicznej wiadomości.

3. Liczba podmiotów reprezentowanych w Kapitule Konkursu nie może być mniejsza od 3 i większa od 12.

4. Każdy podmiot deleguje do Kapituły Konkursu po jednym przedstawicielu.

5. Regulamin obrad Kapituły Konkursu uchwala Rada Konkursu.

§ 4

Wyróżnienia w Konkursie mają charakter honorowy.

§ 5

1. Rada Konkursu, przed każdą z kolejnych edycji Konkursu, ustala:

- branże, które będą oceniane w danej edycji Konkursu;

- kryteria formalne, które muszą spełniać firmy zaproszone do udziału w Konkursie.

2. Szczegóły techniczne zgłoszeń zostaną podane przez Radę Konkursu na stronie internetowej.

3. W każdej edycji Konkursu oceniani są pracodawcy działający w obrębie trzech branż, wskazanych przez Radę Konkursu. Ta sama branża nie może być oceniana częściej, niż raz na trzy edycje Konkursu.

4. W każdej edycji Konkursu wyłonionych zostanie trzech Laureatów, po jednym z każdej branży wskazanej przez Radę Konkursu.

5. Kapituła Konkursu przyznaje w każdej edycji Konkursu do dwóch Nagród Dziennikarskich – dla dziennikarzy zasłużonych w nagłaśnianiu promowania pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej.

6. Kandydatów do Nagrody Dziennikarskiej zgłasza Rada Konkursu.

7. Kapituła Konkursu – z braku kandydatów spełniających kryteria Konkursu – może zdecydować o nieprzyznawaniu Nagrody w określonych kategoriach lub Nagrody Dziennikarskiej w danej edycji Konkursu. Decyzję w tej sprawie Kapituła Konkursu podejmuje jednomyślnie.

8. Kapituła Konkursu może przyznać w każdej edycji Konkursu jedną Nagrodę Specjalną – dla pracodawców, którzy wprowadzili wyjątkowe i skuteczne rozwiązania w zakresie polityki socjalnej. Nagroda Specjalna może być przyznana pracodawcy działającemu w innych branżach, niż oceniane w danej edycji Konkursu.

§ 6

1. Treść wniosków zgłoszeniowych nie będzie upubliczniona, z wyjątkiem przekazania ich Kapitule.

2. Do publicznej wiadomości podawane są tylko nazwy tych podmiotów, które zdobyły Nagrody i wyróżnienia.

§ 7

1. Kolejne edycje Konkursu odbywają się z częstotliwością nie większą, niż raz na sześć miesięcy i nie rzadszą, niż raz na dwanaście miesięcy.

2. Kolejne edycje Konkursu ogłasza Rada Konkursu. Rada Konkursu podejmuje również decyzje w sprawie terminarza działań związanych z daną edycją Konkursu.

§ 8

1. Rada Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Konkursu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu Konkursu są podejmowane w sposób jednomyślny, w obecności co najmniej dwóch przedstawicieli podmiotów-członków Rady.

Skomentuj

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Zamów newsletter

7 dni gospodarka PAP

300x250nr14

VI edycja Konkursu

Laureaci 6 edycji

edipresse

pkp cargoo

tow

Na górę